Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: Skubarczewo 4, 62-436 Orchowo. 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej tj. w szczególności zapewnienia mieszkańcom DPS opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, świadczenie usług opiekuńczych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, kontrolnym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych).
  Dane mogą być także przetwarzane w celu promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora, informowania o działalności Administratora (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia / wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG).
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3; będzie to okres wymagany przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi. Natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – dane przetwarzamy do momentu jej cofnięcia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
 8. Podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, gdy tak stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale może być konieczne aby Administrator mógł prawidłowo realizować swoje zadania. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków, wydania decyzji, prowadzenia postępowania administracyjnego, świadczenia pomocy itp.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ADMINISTRATOR DANYCH

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie


Dokumenty:

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych